صفحه اولتاریخ شفاهی چپ
از اتحاد مبارزان کمونیست تا حزب کمونیست ایران

پای صحبت

منصور حکمت و حمید تقوائی


فایل های صوتی کامل سمینار