تاریخچه انجمن مارکس و انجمن مارکس حکمت

انجمن مارکس لندن در نوامبر ۱۹۹۹ توسط منصور حکمت و کورش مدرسی تاسیس شد. اطلاعیه تاسیس این انجمن را میتوانید اینجا بخوانید. اطلاعیه ی تاسیس، انجمن را "قدم اول در راه ایجاد یک مدرسه کمونیستی تمام وقت و یک مرکز دائمی مطالعات مارکسیستی" اعلام میکند. این هدف به دلایلی که اینجا امکان پرداختن به آنها وجود ندارد، متحقق نشد.

همانطور که در اطلاعیه آمده است "انجمن مارکس یک نهاد فرهنگی و غیر حزبی و مستقل" اعلام میشود و در اولین سمینار آن منصور حکمت به تفصیل در باره این انجمن، اهداف آن و تعلق آن به موسسین اش توضیحاتی میدهد.

انجمن بعد از ضایعه از دست دادن منصور حکمت در سال ۲۰۰۲ در بزرگداشت سهمی که منصور حکمت، در زنده کردن ایده های مارکس و مبارزه با کمونیسم بورژوائی، داشت، نام انجمن را به انجمن مارکس - حکمت تغییر داد.

متاسفانه سایت انجمن، علیرغم تلاش های ما برای حفظ هویت غیر حزبی و مستقل آن، توسط حزب کمونیست کارگری مصادره شد. این رفتار بشدت غیر سیاسی، غیر اخلاقی و فرقه ای همان زمان مورد اعتراض ما قرار گرفت. به هر صورت، انجمن سیات جدید marxhekmatsociety.com را تاسیس کرد.

فعالیت های انجمن شامل دو رشته است. اول برگزاری سمینار های روتین انجمن، که سخنرانان میتوانند در آن بحث های مارکسیستی خود را در چارچوب اهداف انجمن مطرح کنند و دوم برگزاری سمینار های سالیانه در بزرگداشت دست آورد های فکری و سیاسی منصور حکمت در هفته حکمت است، که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۱۲ هر سال برگزار گردید.

حاصل این دوره از فعاالیت انجمن از طریق سایت آن قابل دسترس است.

از سال ۲۰۱۲ انجمن فعالیت خود را معلق کرده است.امیدواریم بتوانیم این فعالیت ها را زمانی از سر بگیریم.

اینجا باید از همه کسانی که در طول حیات این انجمن چه از طریق کمک به برگزاری و اداره سمینار های آن و چه از طریق برگزاری جلسات بحث به آن یاری رساندند صمیمانه تشکر کنیم.