منصور حکمت: مبانی کمونیسم کارگری (سمينار اول) - سخنرانی در انجمن مارکس لندن - ژانویه ٢٠٠٠فایل های صوتی