صفحه اول

Mansoor Hekmat Week 2011
هفته حکمت سال ۲۰۱۱

معرفی

ریبوار احمد: منصور حکمت و تحولات کردستان عراق

آذر مدرسی: منصور حکمت: مبارزه طبقاتی، جنبش ها و احزاب

دیبا علیخانی : منصور حکمت و بیانیه حقوق زن

کورش مدرسی: حکمت و مفهوم انقلاب