صفحه اول

انجمن مارکس لندن برنامه سمینار های خود را اعلام کرد
نوامبر ۱۹۹۹

"این قدم اول در راه ایجاد یک مدرسه کمونیستی تمام وقت و یک مرکز دائمی مطالعات مارکسیستی است."

"سمینار های انجمن مارکس علنی و عمومی است"

اطلاعاتی در مورد انجمن مارکس و سمینار های سال آتی

منصور حکمت

کورش مدرسی