صفحه اول

سخنرانی ها در سمينار انجمن ماركس - حكمت لندن

بمناسبت هفته منصور حكمت در سال ٢۰۰٨
شنبه ٧ ژوئن ٢۰۰٨
کورش مدرسی: معرفی

فاتح شیخ: منصور حکمت و کمونیسم کارگری: جنبش، دیدگاهها و مواضع

محمود قزوینی: متد برخورد منصور حکمت به جنگها و تخاصمات دوران معاصر

اعظم کم‌گویان: منصور حکمت، سبک کار و هویت کمونیستی

کورش مدرسی: پیوستگی در تفکر منصور حکمت