صفحه اول

Mansoor Hekmat Week 2005
هفته حکمت سال ۲۰۰۵فاتح شيخ: انقلاب اقتصادى و لغو كار مزدى از منظر منصور حكمت

آذر مدرسی: از ماركسيسم انقلابى تا كمونيسم كارگرى

ایرج فرزاد: درافزوده هاي حكمت در تئوري دولت

کورش مدرسي: جبر يا اختيار؟ منصور حكمت و نقش اراده انسان در تاريخ